>

Általános feltételek

Általános szerződési feltételek
Metripond Plus Mérlegtechnika Kft.
- 2021 -
(LETÖLTÉS)

Az általános üzleti feltételek a Metripond Plus Kft., mint Vállalkozó és a Megrendelő között létrejött olyan adásvételi, vállalkozási szerződések feltételeit szabályozza, amelyek tárgyát a Metripond Plus Kft. termékei és szolgáltatásai képezik.

  1. IRÁNYADÓ JOG

A szerződő felek közti szerződéses kapcsolatra, üzletmenetre nézve a magyar jog az irányadó, tekintet nélkül arra, hogy a Megrendelő magyar vagy külföldi jogi személy. 

  1. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A megrendelések, szerződés-módosítások, illetve kiegészítések csak írásban történhetnek. Az ajánlatokban, katalógusokban, prospektusokban, árlistákon, képeken és rajzokon, valamint egyéb dokumentumokon megadott adatok az áru méretére, szolgáltatására, árára vonatkozóan tájékoztató jellegűek. Az üzlet, illetve a szerződéses kapcsolat a szerződő felek között megkötött adásvételi, vállalkozási szerződés alapján jön létre, amely a következő dokumentumokat tartalmazza:

a.) Megrendelő pontos nevét, székhelyét, levelezési címének adatait, a témafelelős nevét, elérhetőségét a cég adószámát, cégjegyzékszámát, valamint a bankszámla számát. 

b.) a megrendelt áru, szolgáltatás adatait, a Vállalkozó által visszaigazolt rendelést, szerződést.

c.) a Vállalkozó által aláírt szerződést, visszaigazolást.

A szerződések csak eredeti, cégszerű aláírás esetén érvényesek. A szkennelt aláírások legfeljebb szándéknyilatkozatot jelölnek, de nem minősülnek jogszerű aláírásnak.

  1. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 

3.1 A teljesítés helye

Áruszállítás esetén a Metripond Plus Kft. telephelye, de megállapodás esetén a szállítás a Megrendelő által megadott címre (az Önök magyarországi székhelye/telephelye/fióktelepe) történő szállítás. A teljesítés helyét tehát (a továbbiakban szállítási cím) a Megrendelő által leadott megrendelés alapján határozzuk meg, szerződés keretében.

 

3.2 A Vállalkozó teljesítésének módja

Az áru elszállításáról a megadott címre a Vállalkozó gondoskodik. A teljesítés minden esetben összeszerelés és üzembe helyezés nélkül értendő. Az első teljesítés a készre jelentéssel, vagy a mérleg elszállításával valósul meg. A helyszíni szerelést, üzembe helyezést igénylő mérlegek esetén a teljesítés második fázisa az üzembe helyezés elvégzésével valósul meg.

3.3 A szállítás költségei

A szállítási és csomagolási költség a Megrendelőt terheli, összege a fuvarozó cég árközlése alapján kalkulálható.

3.4 A kárveszély viselése

Az áru sérülésének kockázatát az áruátvétel pillanatától a Megrendelő viseli. A kárveszélyt a Megrendelő abban az esetben is viseli, ha az átvételt jogalap nélkül megtagadta. A Megrendelő köteles az Vállalkozónak a késedelmével okozott károkat is megtéríteni. 

3.5 A tulajdonjog átszállása

A tulajdonjog a Megrendelőre a teljes vételár kifizetésének napján száll át, az Vállalkozó eddig az időpontig tulajdonjog-fenntartással él. A Megrendelő fizetési kötelezettsége teljesítésének időpontjára a 4. pont rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vállalkozó tulajdonjogának fenntartásáig a Megrendelő nem adhatja el az árut harmadik személynek és nem jogosult pénzügyileg megterhelni azt.

3.6 A teljesítési határidők

A visszaigazolt rendelésben, szerződésben megadott határidők irányadóak, kötelező érvényűek. A Vállalkozónak joga van- egyeztetés után - a rendelést a megadott szállítási határidő előtt is teljesíteni. Amennyiben a gyors lebonyolítás érdekében előnyösnek látszik, az Eladó részszállításokat teljesíthet. Mindezt annak érdekében, hogy Megrendelő mielőbb hozzájusson árujához, a beépítéseket megkezdhesse.
 

  1. A FIZETÉS

4.1 Árak

A katalógusban, weboldalon megadott árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Amennyiben erre vonatkozóan külön megállapodás nem születik a felek között, úgy a megrendelés beérkezésének napján hatályos katalógus árakat kell figyelembe venni.

Az árak nem tekinthetők ajánlati árnak, csak tájékoztató jellegűek, rendelés előtt egyeztetés szükséges. 

4.2 Fizetés

Az Vállalkozó megegyezés esetén az árut utánvétellel is szállíthatja. A szállítás után a Vállalkozó köteles a Megrendelő számára az adótörvényeknek megfelelő számlát kiállítani.

A Megrendelőnek a fizetést a Vállalkozó megrendelés-visszaigazolásában vagy a számlán feltüntetett időpontig és az ott megjelölt feltételekkel kell teljesítenie.

Egyedi illetve nagyértékű berendezéseinkre kötött szerződések esetében, a szerződés biztonsága érdekében, a szerződéses összeg 20-40%-nak megfelelő előleg fizetésére esetenként igényt tart a Vállalkozó.

Fizetési teljesítés napja alatt az a dátum értendő, amikor a vételár teljes összege ÁFÁ-val együtt megjelenik az Vállalkozó banki számláján. Késedelmes fizetés esetén az Vállalkozónak joga van késedelmi kamatot felszámolni. Késedelmes szállítás, illetve késedelmes fizetés esetén a késedelmi kötbér és kamat a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 %-ponttal növelt értéke. (Ptk.6:155 §)

Amennyiben a kereskedelmi ügyletben a késedelmi kamat esedékessé válik – a Megrendelő nem fizet határidőre - a Szállító (Szolgáltató) jogosult legalább 40 EUR összegű átalány megfizetését követelni behajtási költségei megtérítésére az Európai Parlament és a Tanács 2011/7/EU irányelve alapján.

A Megrendelő a Vállalkozóval szemben fennálló tartozásába csak elismert vagy jogerős határozatban megállapított követelését számíthatja be.

Általános fizetési határidő a számla keltétől számított 8 nap, átutalással.

  1. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

Jogos minőségi, illetve mennyiségi kifogás esetén a szavatossági, ill. - ahol a jogszabály kötelező jótállást ír elő - jótállási kötelezettségét a Vállalkozó a törvényi előírásoknak megfelelően teljesíti. A garanciaidő általában 12 hónap, mely nem lehet több mint a kiszállítástól számított 18 hónap (helyszíni beüzemelést igénylő mérlegnél). A szavatossági, jótállási igények minden esetben a Vállalkozó által kibocsátott számla és jótállási jegy felmutatása ellenében kerülnek teljesítésre.

Az áru átvétele után azokért a meghibásodásokért, melyekre a jótállás egyébként érvényes, - de a Megrendelőnél külső behatások következtében keletkeztek - azt nem a Vállalkozó vagy a Vállalkozóval együttműködő személy javította - a Vállalkozó nem vállal felelősséget.

A Megrendelő köteles az áru minőségét közvetlenül az átvétel után ellenőrizni. Amennyiben a leszállított terméken a szállítás közben keletkezett sérülést fedez fel, köteles azt a szállítólevélen írásban jelezni.

Mennyiségi vagy nyilvánvaló hibák reklamációját a Megrendelőnek az áru átvételétől számított 3 munkanapon belül jelenteni kell írásban.  A rejtett hibát felfedezése után késedelem nélkül, de legkésőbb az áru átvételétől számított 12 hónapon belül kell jelezni. A reklamációt írásban kell közölni, és a jótállási idő szempontjából a feladás dátuma a mérvadó. Vitás esetben külső szakértő segítséget kell bevonni a probléma megoldásához.

A garanciális időben meghibásodott asztali, illetve kisebb méretű raktári mérlegeket, varrógépeket a Megrendelő javítás céljából beszállítja a Vállalkozó vagy a Vállalkozó által megadott javító cég telephelyére. Nagyobb méretű - helyhez kötött - mérleget a felhasználó telephelyén javítja a Vállalkozó, mely esetben a javítás, illetve az alkatrész felhasználás nem, csak az utazás költsége kerül számlázásra.

Amennyiben a szerződő felek nem egyeznek meg másképpen, a reklamáció nincs befolyással a teljes számlázott összegre vonatkozó fizetési kötelezettségre.

A jótállásból eredő kötelezettségek teljesítési helye az Vállalkozó székhelye.

A meghibásodott termékkel kapcsolatos javítási kötelezettségeken kívül a Megrendelőnek nincs joga más kártérítést, - különös tekintettel a hibás termék miatti elmaradt haszon, egyéb többletköltségek megtérítését - követelnie.

  1. VISSZAVÉTEL

A Megrendelőnek joga van az árut indoklással 5 munkanapon belül visszaküldeni. A visszavétel csak a Vállalkozóval való előzetes egyeztetés után, az Vállalkozó által meghatározott címre, sértetlen állapotban és eredeti csomagolással lehetséges. A visszaszállítás költsége a Megrendelőt terheli. A visszaszállított áru átvétele után a Vállalkozó a vételárra jóváírást állít ki (szállítási költségek nélkül), továbbá a jóváírt összeget átutalja a Megrendelő bankszámlájára.

A visszaküldési jog megrendelésre gyártott, egyedi berendezésre, valamint a különleges kedvezményekkel értékesített termékekre nem vonatkozik.

 

  1. ILLETÉKES BÍRÓSÁG

A szerződéses viszonyból keletkező valamennyi jogvita tekintetében a felek kikötik és alávetik magukat az üzemeltetés helyén területileg illetékes bíróság kizárólagos illetékességének. Kizárólag a magyar jog az irányadó. Az áruk nemzetközi adásvételéről szóló egyezmény szabályai nem kerülnek alkalmazásra.

  1. SZÁMÍTÓGÉPES ADATFELDOLGOZÁS

A kor követelményeinek megfelelően a Megrendelők személyre és cégre vonatkozó adatait számítógépen dolgozzuk fel és tartjuk nyilván. Adataik megadásával Önök hozzájárulnak azok tevékenységünk folyamán történő teljes körű felhasználásához.

 

  1. ÉRVÉNYESSÉG

Amennyiben a jelen "Általános Üzleti Feltételek" egyes rendelkezései részben vagy teljesen érvénytelenek vagy megvalósíthatatlanok lennének, illetve ilyenné válnak, akkor ez nem érinti a többi feltétel és a teljes jogügylet érvényes voltát. Az érvénytelen vagy nem megvalósítható rendelkezéseket olyan rendelkezésekkel kell helyettesíteni, melyek gazdasági célja leginkább megközelíti a hatálytalan vagy nem megvalósítható rendelkezések által elérni kívánt gazdasági célokat.

  1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Azokra a szállítási és szolgáltatási feladatokra, melyeket a Metripond Plus Kft. teljesít és nincs az előzőektől eltérő külön megállapodás, szerződés, a fentiekben meghatározott üzleti feltételek az érvényesek.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a PTK ide vonatkozó előírásai az irányadók.

 

Hódmezővásárhely, 2021.

    Metripond Plus Kft.

A weboldalunk cookie-kat (sütiket) használ, amik segítenek a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában.
Weboldal további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát. Bővebben a cookie használatról.

Rendben