>

Adatkezelési tájékoztató

   

METRIPOND PLUS Mérlegtechnika Kft.

cégjegyzék szám: 06-09-000133

   

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

személyes adatok kezeléséről

a Társaság ügyfelei számára

   

 

 

Hatályba lépés dátuma: 2018.05.25.

Adatkezelő neve, elérhetőségei

Cégnév: Metripond Plus Mérlegtechnika Kft.

Cégjegyzékszám: 06-09-000133

Székhely, levelezés: 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky E. utca 70.

Adószám: 10270307-2-06

Email: info@mplus.hu

Telefon: +36-62/530-870


 • Bevezetés

Természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok tárolásáról az EUROPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Metripond Plus Kft.-nek magánszemélyek nem címzettjei. Tevékenységéből adódóan magánszemélynek nem szállít termékeket és nem nyújt szolgáltatást. A cég termékei, szolgáltatásai vállalkozások köréhez kapcsolódó termékek és szolgáltatások.

 

 • A tájékoztató célja, hatálya

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Metripond Plus Mérlegtechnika Kft által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a Társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, melyet a Társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

 

 • Fogalom meghatározások

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 • Az adatkezelés célja, a kezelt személyes adatok köre

Társaságunk a weboldala használatával, illetve gazdasági tevékenységével kapcsolatban a felhasználóktól, ügyfeleitől bekért személyes adatok kezelése során csak olyan jellegű és mennyiségű személyes adatot kér és kezel, amely az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges és arra alkalmas.

Gazdasági tevékenységünk során a potenciális üzleti partnerekkel történő szerződés (megrendelés, megrendelés visszaigazolás) megkötését megelőzően, vagy a megkötött szerződések, illetve megrendelések teljesítésével összefüggésben vagy egyéb módon az adatkezelő tudomására jutott külső természetes személyek adatainak a kezelése

 • a szerződések (megrendelések, megrendelés visszaigazolások) megkötését megelőzően (pl. ajánlattétel) a potenciális ügyfelekkel történő üzletkötés céljából;
 • a megkötött ügyletekkel összefüggésben az ügyletek teljesítése céljából;
 • a teljesítést követően az elszámolás biztosítása céljából;
 • az ügyfelekkel történő kapcsolattartás céljából történik.

Tevékenységünkkel összefüggésben ügyfeleink és weboldalunk felhasználóinak alábbi személyes adatait kezeljük:

 • az érintett neve;
 • kapcsolatfelvételre vonatkozó adatok (email cím, telefonszám).
 • az érintett által képviselt fél megnevezése, mellyel fennálló üzleti kapcsolat kapcsán a személyes adat az adatkezelő tudomására jut;
 • szállítási cím.

 

 • DM tevékenység

A reklámtevékenység feltételeiről és egyes korlátozásairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő reklámajánlatával, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott vagy egyéb módon publikált elérhetőségein megkeresse. Az ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a reklámajánlat küldéséhez szükséges személyes adatokat kezelje. Az ügyfél indoklás nélkül bármikor leiratkozhat a reklámajánlat fogadásáról. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat törli a nyilvántartásából.

Mint regisztrált megrendelőnk, Ön katalógust kaphat tőlünk. A katalógusokkal tájékoztatni szeretnénk Önt aktuális termékeinkről és szolgáltatásainkról. Az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1 bekezdésének f) pontja. Ha nem szeretne katalógust kapni bármikor lemondhatja ezt a szolgáltatásunkat.

 • Adatkezelés módja

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azokat megadó személy felel. Az adatkezelő az érintett által megrendelt szoltáltatás teljesítésének, elszámolásának és kifizetésének, valamint az azzal kapcsolatos reklamáció benyújtási határidejének illetve a benyújtott reklamáció jogerős lezárásának időpontján túl mindaddig kezeli az érintett által megadott adatokat, amíg az érintett az adatok törlését kifejezetten nem kéri. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az adatkezelő a törvényben meghatározott időtartamig megőrzi.

 

 • Az adatokat megismerők személyi köre, adattovábbítás

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személyek, személyes adatok címzettjei a cégünk ügyfélszolgálatos, marketinges, üzletkötő, szervízvezető valamint a konkrét ügylet kapcsán érintett további dolgozók (számlázás, könyvelés stb.)

Az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait az adatkezelő más szervezetek, (a szolgáltatás teljesítésében közreműködő szolgáltatók, szállítást végző személyek stb.) részére továbbítsa.

Az Ön személyes adatait kizárólag az adatvédelmi szabályoknak megfelelően közöljük szolgáltatókkal, az üzleti partnerekkel, a kapcsolt vállalkozásokkal és más harmadik féllel. A cégünknek dolgozó szolgáltatókkal közölhetünk személyes adatokat és arra kérhetjük őket, hogy nevünkben szolgáltatásokat végezzenek. Csak abban az esetben közölhetünk személyes adatokat harmadik féllel, ha erre jogszabály vagy jogi eljárás kötelez bennünket, vagy ha ezt termékeink szállítása és szolgáltatásaink teljesítése illetve kezelése érdekében tesszük. A harmadik féltől elvárjuk, hogy az általunk megadott adatokat az adatvédelmi jogszabály elvárásai szerint kezelje.

 

 • Az adatkezelés biztonsága

Az általunk kezelt adatok biztonságáért felelősséget vállalunk, szavatoljuk azok védelmét fizikai vagy műszaki incidens esetén, továbbá ezen adatokhoz való hozzáférés és az adatok állományának visszaállítása, folyamatos felülvizsgálata az általunk alkalmazott technikai megoldással biztosítható.

Társaságunk weboldalán sütiket (cookie-kat) használ, mely cookie-k életciklusa 3 nap.

A „sütik” alkalmazásának elfogadásával weboldalunk csak olyan adatokhoz jut, amelyek a webfelület komfortos használatához szükségesek. A cookie nem fér hozzá az Ön számítógépén tárolt fájlokhoz.

 

 • Az érintettek jogai

Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor kérje az általunk kezelt adatainak módosítását, törlését, a tájékoztatónk elején szereplő elérhetőségeinken.

Amennyiben az érintett a jogainak megsértését tapasztalja, először kérjük, hogy Társaságunkat értesítsék és egyeztetést végzünk az esetleges félreértések tisztázása érdekében.

Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Ön személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Társaságunk, mint Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A valóságnak meg nem felelő személyes adatok helyesbítése Adatkezelői minőségünkből eredő kötelezettségünk.

A személyes adatot töröljük, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adat- védelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el,
 •  a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Társaságunk, mint Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, eleget teszünk azon kötelezettségünknek, hogy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az érintett tájékoztatását csak kivételes - a 2011. évi CXII. törvény a 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott- esetekben tagadhatjuk meg.

Ez esetben írásban közöljük az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén tájékoztatjuk az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről és módjáról.

Az elutasított kérelmekről a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesítjük.

 

 • Jogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén – és e tényről tájékoztatjuk a panaszost – Társaságunk, mint Adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: 06-1/391-1400

Fax: 06-1/391-1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

A weboldalunk cookie-kat (sütiket) használ, amik segítenek a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában.
Weboldal további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát. Bővebben a cookie használatról.

Rendben